@คน.ไทย
@kon.in.th

หมายเหตุ รหัสผ่านต้องมีความยาว 4-16 ตัวอักษร (ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัวอักษร) อักขระพิเศษที่สามารถใช้ได้ ~ ! ? @ # $ % ^ & * + = : . _ \ /

หมายเหตุ ถ้าไม่ใส่อีเมลสำรองจะไม่สามารถกู้คืนรหัสผ่านได้